Groen licht voor Windpark Westfrisia

Westfrisiawoensdag 25 januari 2017 15:22

In de commissie Ruimte, Wonen & Water van maandag 23 januari werd gesproken over het al dan niet toestaan van de ontwikkeling van Windpark Westfrisia; een omstreden project, waar de omwonenden het zeer mee oneens zijn. De aanvraag dateert echter uit 2011 en dat heeft de nodige consequenties voor de keuzevrijheid anno 2017.

De ChristenUnie-SGP staat voor een betrouwbare overheid en dat geldt niet alleen als het goed uitkomt, maar ook als het minder goed uitkomt. Het zogenoemde legaliteitsbeginsel betekent dat een aanvraag beoordeeld moet worden op basis van de regels, die tijdens het indienen van de aanvraag gelden. En als de regels na de aanvraag aangescherpt worden, dan mag dat geen consequenties hebben voor de oorspronkelijke aanvraag. Zo is het in de wet vastgelegd en daar hebben we ons aan te houden. Doe je dat niet, dan handel je in strijd met de wet en dat kan en mag niet, zeker niet als overheid.

Een tweede punt is dat de formele rol van Provinciale Staten zich moet toespitsen op de vraag of het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. En als Provinciale Staten van mening is dat het plan daar niet aan voldoet, dan zullen daarvoor de argumenten op tafel moeten komen. Er is echter veel werk gemaakt van de landschappelijke inpassing en ook de adviezen rondom de ruimtelijke ordening waren positief. Er is dus feitelijk geen poot om op te staan om tegen dit plan te stemmen. 

Dat wil alleen niet zeggen dat de ChristenUnie-SGP zich achter de formele rol wenst te verschuilen. De vraag die voorligt - en waar tal van insprekers en betogers voor naar Haarlem zijn gekomen - is niets meer of minder dan de vraag of we akkoord kunnen gaan met het plaatsen van vijf turbines langs de Westfrisiaweg. 

Het is duidelijk dat er veel weerstand is onder de omwonenden. Deels komt die doordat dit plan volgens de oude regels wordt beoordeeld, terwijl in 2011 strengere regels zijn vastgesteld. Overigens was de ChristenUnie-SGP in 2011 geen voorstander van deze strengere regels. Er is een zeer grote urgentie om een einde te maken aan het tijdperk van fossiele brandstoffen en dat betekent dat je mogelijkheden moet bieden voor vormen van hernieuwbare energie.

Onze fractie begrijpt echter de ergernis van de omwonenden en dat zij zich gedupeerd voelen op het snijvlak van oude en nieuwe regelgeving. Ook wij vinden dat dit hele proces veel te lang heeft geduurd. Door eerder duidelijkheid te bieden had iedereen eerder geweten waar hij of zij aan toe was en had de sfeer niet zo hoeven te verharden. 

De reden dat we instemmen is ook niet dat er geen betere plekken zijn voor windmolens, want die zijn er zeker. In het Noordzeekanaalgebied zijn er nog heel veel mogelijkheden en we moeten die betere plekken zeker benutten. Maar, de ene plek mogen we niet zomaar uitruilen voor de andere. Gezien de noodzaak om de hoeveelheid duurzame energie te vergroten zullen we alle mogelijkheden die geschikt zijn moeten benutten.

Onze mening is dan ook dat deze plek geschikt is voor windmolens en wij vinden dat het binnen de gestelde regels voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening.

De ChristenUnie-SGP hecht bijzonder aan de betrokkenheid van omwonenden bij het realiseren van een windmolenpark en die betrokkenheid is er hier volop, maar niet zoals we dat graag zouden zien. Wat zou het mooi zijn als omwonenden mee doen met de ontwikkeling van de plannen en de windmolens zien als hun eigen molens.

Maar daarvoor is het hier overduidelijk te laat en dat is ontzettend jammer. Desalniettemin ligt er een behoorlijk participatieplan dat verder gaat dan de gedragscode van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en dat lijkt in dit geval het hoogst haalbare.

Concluderend: wij kunnen voorstemmen omdat het uiteindelijk bijdraagt aan gewenst doel, maar de manier waarop dit proces is gegaan, zo moet het nooit meer.

Michel Klein

« Terug